قرمز سبز آبي خاکستري
چشم زخم راست است و افسون راست ، و جادوگرى حق است و فال نيك درست و فال بد نه راست ، و بيمارى از يكى به ديگرى نرسد و بوى خوش بيمارى را بهبود دهد ، و عسل درمان بود . و سوارى و نگريستن به سبزه درمان بيمارى . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت